***30.5.2014 Zastupci odborovych organizaci a spolecnosti Tesco se dohodli na navyseni mezd - V Tesco vzrostou mzdy v prumeru o 2 procenta***��

Tiskov zprvy

Kolektivn smlouva 2012 - 2014

»«
Zstupci odborovch organizac a spolenost Tesco podepsali novou kolektivn smlouvu

- Soust dohody je zachovn souasnho stavu zamstnanc a naven benefit -Praha, 16. bezna 2012 Zstupci spolenosti Tesco, nejvtho tuzemskho maloobchodnho zamstnavatele s tm 15 000 zamstnanci, a odborovch organizac pi Tesco Stores, a. s., uzaveli 15. bezna novou kolektivn smlouvu s platnost do 30. ervna 2014. Soust dohody je v prbhu roku stabilizovat souasn stav zamstnanc na vech provozovnch a rozen stvajcch zamstnaneckch vhod.V nov kolektivn smlouv se podailo nejenom zachovat zamstnaneck vhody a nadstandardn podmnky v souasnm rozsahu, ale dolo k jejich dalmu rozen, a to i navzdory nastupujc recesi. Zamstnancm tak bude navena vrnostn odmna a naven pspvek na tzv. sociln vpomoc pi mimodnch tivch ivotnch udlost. Zcela novm benefitem je rekondin bonus. Zamstnanci Tesco tak mohou vyut nejir nabdky zamstnaneckch vhod v celm odvtv eskho maloobchoduMimodn citlivou otzkou ve vech firmch je ve mezd. Pestoe jsou zamstnavatel pod velkm tlakem zprv o oekvanm hospodskm tlumu, rozhodlo se Tesco na rozdl od sttn sprvy a nkterch konkurent, e nebude nsledovat trend sniovn mezd u stvajcch zamstnanc. Avak na druh stran si ani nememe dovolit letos mzdy navit.Jednn o nov kolektivn smlouv byla v tto sloit dob obzvl᚝ nron. Jsem proto velice rd, e se podailo se zstupci odbor najt vyven kompromis a dkuji jim za vcn a profesionln pstup, ekl po jednn Karel Foltn, personln editel Tesco.


Tesco Stores pesune 290 pracovnch mst do Indie

»cel lnek zde«
Spolenost Tesco Stores pesune z eska do Indie 290 pracovnch mst. Dvodem pesunu je pedevm spora nklad na pracovn slu. Propoutn se bude tkat prask a brnnsk centrly spolenosti. O prci pijdou pedevm etn.

Tato zmna se tk pouze vybranch innost,? ekla magaznu Tden mluv Tesco Stores R Eva Karasov. Konkrtn lidi, kte o zamstnn pijdou, vybere spolenost na zklad vsledk souasnho auditu. Nklady na zamstnance v Indii jsou podle Karasov vi esku tetinov.

Spolenost ale krom propoutn plnuje i nkolik stovek pracovnch mst vytvoit. Do konce roku by chtla otevt zhruba 25 novch prodejen. Prodejny by mly vzniknout napklad v elkovicch, Litvnov, Mohelnici a Chotboi. Stejnm tempem poet prodejen spolenosti vzrostl i v minulm roce. Pokud mte otzku k tomu to tmatu pokraujte zde CUP - BRNO


Role odborovch organizac v 21. stolet

»cel lnek zde«
Odbory a zamstnavatel zstanou vdy sedt na rznch stranch stolu. Je ale poteba vnmat vci, kter je spojuj. Zejmna to, aby se firm dailo a mla spokojen zamstnance. To je spolen posln, ktermu m odpovdat i jejich vzjemn vztah, zaloen na partnerstv a nikoliv na soupeen. A partnerstv neznamen, e dv strany spolu mus vdy nezbytn souhlasit, ale dky spolenmu cli by se mly postupn dostvat dopedu.

Nejvt vzvu pro zamstnavatele vidm v tom, e odbory obecn nejsou na rovni vztah 21. stolet, ale spe na rovni 70. let minulho stolet. asto se jedn z pozice sly, emoc nebo aktuln situace i s tendenc zalbit se a zskat osobn popularitu. Velmi zdka se odborov organizace chovaj tak, aby se dvaly do budoucna, na to, jak bude firma prosperovat, jak dan zamstnanec bude dit svou efektivitu. Na prvnm mst je samozejm zamstnanec, ale nejen z pohledu ochrany, ale i zajitn budouc prosperity zamstnance v rmci firmy, lokality a danho sttu.

Chyb nm historick zkuenost

Na velkou nevhodou je, e nm chyb historick zkuenost s odbory. Msto sta let, jako teba ve Velk Britnii, v esk republice s nimi jednme ?jen? dvacet let. V rmci Tesco mme v jednotlivch zemch vhodu zkuenost mezinrodn spolenosti. Meme porovnvat a zskvat poznatky z rznch lokalit a vyuvat je podle konkrtn situace v dan zemi. Napklad ve Velk Britnii je partnerstv alespo s jednou organizac na velmi dobr rovni. Tm nechci ci, e ta organizace se vm, co navrhne zamstnavatel, souhlas. Ale m dl vce se podl na jednnch jako partner. Poskytuje zamstnavateli zptnou vazbu. Podl se na een problm, kter me mt zamstnavatel, v nkterch situacch ho podpo v nepopulrnch rozhodnutch. Kad, kdo je zamstnn v soukromm sektoru, tedy i odbori, by se ml nkdy ctit jako vlastnk dan firmy. Kad zamstnanec by ml bt zodpovdn vi akcionm, zkaznkm a k lidem v t firm, myslet na dlouhodobou prosperitu spolenosti.

Nkdy mohou procesn zleitosti upozadit to, o em by vztah mezi zamstnavatelem a odborovmi organizacemi ml bt ? o konstruktivnm dialogu, o zachovn socilnho smru, respektive o partnerstv pro jednadvact stolet, kter mus bt oboustrann. Odbory by mly bt etickm zrcadlem zamstnavatele. Je otzka, jestli se nm to v esk republice da. Role zrcadla je pro partnerstv nenahraditeln, ale nesm bt pevaujc. Nastavovn zrcadla
O autorovi: Karel Foltn pracuje jako personln editel Tesco Stores a.s.


6.2.2009 Problm s hygienickmi pomcky .....

»Chybi toalek....«
Cel tato situace se e s vedenm spolenosti. Jak ji bylo zmnno bylo na tuto situaci upozornno. Zrove byla tato nespokojenost zapsno do zpisu z jednn z CK v lednu 2009 kter se se pedv nejvymu vedenn spolenosti. O dalch krocich vs budeme informovat.


21.11.2008

»«
Zstupci Podnikovho vboru Odborovho svazu pracovnk obchodu ( OSPO ) Tesco Stores a.s. konstatuj, ?e zamstnavatel k dne?nmu dni uinil takov opaten, kter odpovdaj potebnmu nav?en a tm zaji?tn personlnho obsazen provozoven tak, aby byl narovnn dosud poddimenzovan stav pracovnk a byl zaji?tn provoz v pedvnonm a vnonm obdob. Na zklad tto skutenosti strana odbor zastoupena Podnikovm vborem OSPO Tesco Stores a.s. peru?uje stvkovou pohotovost s tm, ?e bude i nadle peliv monitorovat vvoj situace.zobraz vechny zprvy

 
BlueBoard.cz